1992

Recently added

king of beggars (1992) ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต
6.9

king of beggars (1992) ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต

เรื่องย่อ ยาจกซูเดิมทีเป็นลูกเศรษฐี แต่เพราะความไม่เอาไหนของตนเองทำให้ต้องกลายมาเป็นขอทาน อาซูถือว่าตนเป็นคนรวย จึงใช้ชีวิตอย่างสำราญ ...